Browsing Tag

postępowanie legalizacyjne

Poznaj szczegóły uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dnia 13 lutego 2020 roku oraz niektórych innych ustaw wchodząca w życie 19 września 2020 roku zakłada m.in. możliwość przeprowadzenia uproszczonego, i w praktyce bezkosztowego (za wyjątkiem kosztów ekspertyzy technicznej) postępowania legalizacyjnego w stosunku do obiektu budowlanego lub jego części.

Jakie warunku musi spełnić samowolnie zrealizowana inwestycja by móc skutecznie w stosunku do niej przeprowadzić uproszczone postępowanie legalizacyjne.

O tym w niniejszym wpisie.

W jaki sposób prowadzone jest uproszczone postępowanie legalizacyjne –

Sposób prowadzenia uproszczonego postępowania legalizacyjnego regulują przepisy art. 49f i nast. Znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane.

Na wstępie podkreślmy, że w stosunku do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie Ustawy Prawo budowlane (1 stycznia 1995 roku) lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne – uproszczone postępowanie legalizacyjne prowadzone jest przez organ na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

Postępowanie to organ nadzoru budowlanego prowadzi w stosunku do zrealizowanego obiektu budowlanego lub jego części przeprowadzonej:

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego

zgłoszenia

– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru

Zauważmy więc, że aspekt czasowy zakończenia budowy staje się jednym
z istotnych wymogów, których spełnienie warunkuje pozytywne dla inwestora przejście przez procedurę legalizacji.

W uproszczonej procedurze legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia braku funkcjonowania w obrocie prawnym decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

Termin i dokumenty legalizacyjne

W uproszczonej procedurze legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia, którym nałożono obowiązek przedłożenia dokumentów.

Na dokumenty legalizacyjne składają się:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3) ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą

odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny

obiektu budowlanego:

a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W trakcie prowadzonego postępowania, organ nadzoru budowlanego dokonuje sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów legalizacyjnych oraz weryfikuje, czy z ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Podkreślmy również, że w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym przedmiotem zainteresowania organu prowadzącego postępowanie nie będzie kwestia zgodności inwestycji z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o legalizacji i koszty postępowania uproszczonego –

Organ nadzoru budowlanego wyda decyzję administracyjną o legalizacji w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym w stosunku do obiektu budowlanego lub jego części (będącą jednocześnie podstawą użytkowania obiektu), gdy:

– dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność

 – została usunięta zgodnie z postanowieniem organu nadzoru;

– z wyżej wymienionej ekspertyzy technicznej, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub

zamierzonym sposobem użytkowania;

Brak opłaty legalizacyjnej –

W uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym inwestor nie ma obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Kwestia gruntów rolnych i leśnych –

Chęć przeprowadzenia przez inwestora uproszczonego postępowania legalizacyjnego w oparciu o znowelizowane brzmienie Ustawy Prawo budowlane nie wyłącza odpowiedzialności inwestora w sytuacji gdy samowolnie zrealizowana inwestycja powstała na gruntach rolnych i leśnych.

W takiej sytuacji inwestor musi liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości dwukrotnej należności (opłaty rocznej) za niezgodne z przepisami Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji gruntów. Wysokość należności uzależniona jest od klasy bonitacyjnej gleby.

Fakt samowolnego zrealizowania obiektu lub jego części na gruntach rolnych; leśnych rodzi więc po stronie inwestora konieczność dokładnej kalkulacji opłacalności doprowadzenia samowoli do stanu zgodnego z prawem przez uzyskanie decyzji legalizacyjnej jako podstawy użytkowania obiektu.

#legalizacja #legalizacjasamowolibudowlanej #postępowanielegalizacyjne #samowola #uproszczonepostępowanielegalizacyjne

Prawnik samowola budowlana. Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie. Obsługę prawną świadczymy na terenie całego Województwa Małopolskiego: Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Kancelaria specjalizująca się w prawie budowlanym działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.